DOI: https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1

Published: 2023-06-26

DOI : https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1.72
Abstract views: 67 times |PDF downloaded: 39 times |Published: 2023-06-26

OPTIMALISASI SISTEM KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PENYAMPAIAN PESAN DAKWAH ISLAM

12-31

DOI : https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1.73
Abstract views: 130 times |PDF downloaded: 58 times |Published: 2023-06-26
DOI : https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1.71
Abstract views: 64 times |PDF downloaded: 50 times |Published: 2023-06-26

TEORI DIFUSI INOVASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

60-69

DOI : https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1.74
Abstract views: 371 times |PDF downloaded: 176 times |Published: 2023-06-26

TRADISI MEUGANG ACEH DALAM KAJIAN KOMUNIKASI ISLAM

70-83

DOI : https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1.118
Abstract views: 253 times |PDF downloaded: 260 times |Published: 2023-06-26